top of page

Missie

De SDE++ 2021 opent later en wel op 05 oktober 2021 en sluit op 11 november 2021 

Subsidieregelingen

Voldoe aan wetgeving & Profiteer van subsidies

Met diverse subsidieregelingen stimuleert het rijk ondernemers om CO2-uitstoot te verminderen en hernieuwbare energie op te wekken. Door een breed pakket aan regels, voorwaarden en lijsten is de aanvraag complex. Intermedio maximeert en simplificeert de subsidie voor uw onderneming. 

Relevante subsidieregelingen

Energie Investerings-aftrek (EIA)

Milieu Investerings-aftrek (MIA)

Vamil

ISDE

SVM-subsidie

SDE++

De SDE++ start op 05 oktober 2021 en sluit op 11 november 2021

Links

RVO logo.png

Relevante links

Links

Relevante documenten

Machtiging intermediair

Concept
Energiescan

Sjabloon EED-audit

Energielabel Gebouwcheck

Downloads

Relevante downloads

Energielijst 2021 (EIA)

Milieulijst 2021 (MIA/VAMIL)

Green Deal

Fit for 55'

EIA(EIA)Energie

Investeringsaftrek


 

Investeert u als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

 

Voor uw investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Voor 2021 is er een budget van € 149 miljoen.

De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op.

 

Naast de EIA heeft u bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.

Energielijst

De Energielijst is een belangrijk onderdeel van de regeling EIA. Belangrijk is dat uw investering voldoet aan de omschrijving onder één van de codes die op de Energielijst staan.

Ga dit na met behulp van de brochure (pdf) of met de online zoektool waarmee u snel kunt zoeken op bijvoorbeeld code, techniek en branche of ander trefwoord. Op de Energielijst staan:

 • duidelijk omschreven investeringen (specifieke code), en

 • maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren en binnen een bepaalde tijd zijn terugverdiend (generieke code).

Meer algemene informatie over de Energielijst.

Stap 1
EIA aanvragen
Bekijk voorwaarden
 

Stap 2
Controle door de RVO

Stap 3
U ontvangt de beslissing binnen 8 weken

Stap 4
Aanschaf bij goedkeuring

Stap 5
Aangifte bij de belastingdienst

Hoe werkt dit?

Links

Relevante links

RVO logo.png

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 

Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat u zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op.

Met de MIA\VAMIL kan uw belastingvoordeel netto oplopen tot 12% van het investeringsbedrag. Wilt u berekenen hoe groot dit voordeel voor u is? Bekijk dan onze rekenvoorbeelden.

Voorwaarden

Er gelden voorwaarden om de MIA of Vamil toe te kunnen passen in uw belastingaangifte. Een belangrijke voorwaarde is dat de milieuvriendelijke techniek of het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen van een omschrijving op de Milieulijst.

Milieulijst

Op 21 december 2020 is de nieuwe Milieulijst 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn en gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft.

U komt voor de MIA of Vamil in aanmerking als u investeert in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan en voldoen aan de daarin gestelde eisen. U kunt dit opzoeken in onze online zoektool van de Milieulijst of in de Brochure en Milieulijst 2021.

Van enkele bedrijfsmiddelen van een bepaald merk en type is al duidelijk dat deze voldoen aan de eisen. Kijk dan of deze op een van de positieve lijsten staat.

Links

Relevante links

RVO logo.png


Vamil / (MIA) Milieu investeringsaftrek

Stap 5
Aangifte bij de belastingdienst

Stap 4
Aanschaf bij goedkeuring

Stap 3
U ontvangt de beslissing binnen 8 weken

Stap 2
Controle door de RVO

Stap 1
MIA\Vamil aanvragen
Hoe werkt dit?

MIA
VAMIL
ISDE

Kantoorgebouw ná 01/01/2023


Energielabel C
 

01/01/2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;

 • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;

 • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;

 • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;

 • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;

 • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;

 • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.


Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen sinds 1 januari 2021

Met de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2021 wordt het energielabel vanaf die datum bepaald via deze nieuwe berekeningsmethode. Tot en met 31 december 2020 gold de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120. Deze energielabels blijven 10 jaar geldig. Intermedio maakt zeker dat u de juiste labelmethodiek op tijd heeft verworven.

Stap 1
Energiescan aanvragen/
vragenlijst invullen

(zo compleet mogelijk)

Stap 2
We maken een afspraak op locatie

Stap 3
U ontvangt uw energielabel

 

Stap 4
Energiescan.nu doet aangifte bij de RVO

Stap 5
Uw gebouw voldoet aan de plicht

Links

Relevante links

RVO logo.png
SVM-subsidie

Adviessubsidie

SVM-subsidie
 

01/10/2021

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. 

De overheid wil mkb’ers met deze subsidie ondersteunen om te verduurzamen vanwege het Urgenda-vonnis en het Klimaatakkoord.

De regeling opent op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022. Meer uitleg van begrippen op deze pagina vindt u in de begrippenlijst
 

Voor wie is deze regeling?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

 • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;

 • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Waarvoor krijgt u subsidie?

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Beide onderdelen vraagt u aan in één aanvraag per bedrijfspand.

U komt alleen voor subsidie in aanmerking als u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

 

Inhoud van het energieadvies

U krijgt subsidie voor de kosten van een op maat gemaakt energieadvies. Daarin staan de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging) voor uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering beschreven. Dit energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf. Onder deze paragraaf vindt u de subsidievoorwaarden.
 
Het energieadvies bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen, zoals: het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Maar ook kleinere aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting. Of andere energiebesparings- of verduurzamingsmaatregelen voor bijvoorbeeld energiezuinige koeling, keukenapparatuur en ICT-apparatuur. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van uw bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

 

Wie stelt voor u een energieadvies op?

Intermedio Group

Ondersteuning voor uitvoering maatregel uit energieadvies

Daarnaast kunt u ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen. Ook voor de begeleiding van het uitvoeren van een maatregel kunt u subsidie aanvragen. Ook de ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf komt in aanmerking van subsidie.

Wie kan u bij de ondersteuning helpen?

Voor de ondersteuning mag u naar eigen inzicht iemand inhuren. Zoals bijvoorbeeld een installatiebedrijf die u helpt met het uitvoeren van maatregelen, of een accountant die u helpt met de subsidieaanvraag. Het is dus iemand die u bedrijfsmatig ondersteunt bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

De hulp die u hierbij krijgt noemen wij de hulp van een energieregisseur. Belangrijk is dat deze energieregisseur niet bij uw eigen bedrijf werkzaam is. Ook moet degene die u inschakelt in het bezit zijn van een eigen kvk-nummer.

 

Hoogte van de subsidie

De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

 

Let op

 • De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt zich laten ondersteunen om voor deze regelingen subsidie aan te vragen.     

 • Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling, 2 augustus 2021, komen in aanmerking voor subsidie.
   

Aanvragen

De regeling is open voor het aanvragen van subsidie vanaf 1 oktober 2021 09:00 uur en sluit op 30 september 2022, 17:00 uur. Intermedio realiseert de aanvraag voor u. Aanvragen stapelen zich snel op. Wees er op tijd bij.

 

Let op

 • U kunt alleen subsidie aanvragen als u bewijs overlegt dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. Het bewijs kan bestaan uit een getekende offerte, opdracht of een betaalbewijs. Uit de getekende offerte of opdracht moet blijken dat de maatregel binnen 2 jaar na het opstellen van het advies wordt uitgevoerd. Het moet een 'materiële' maatregel zijn: alleen een gedragsmaatregel geldt niet als uitgevoerde maatregel.

Links

Relevante links

RVO logo.png

Stap 1
Afspraak maken
(digitaal of fysiek)

Stap 2
Inventarisatie tijdens afspraak

Stap 3
Directe schouwing of afspraak

 

Stap 4
Opstellen basisrapport voor subsidieaanvraag

Stap 5
Wij dienen subsidieaanvraag in

Intermedio logo V2 wit.png
bottom of page