top of page

Missie

Vanaf 01/07/2019 is uw bedrijf verplicht de richtlijnen energiebesparing van het RVO te volgen. Heeft u nog geen aangifte gedaan? Plan direct een afspraak in.

LED-verlichting

Voldoe aan wetgeving | Profiteer van subsidies

Het halen van de klimaatdoelstellingen wordt gestimuleerd met diverse wet-en regelgeving. Intermedio implementeert deze wijzigingen foutloos voor haar klanten en maakt zeker dat u maximaal profiteert van stimulerende acties vanuit het rijk. Het rijk vraagt en geeft. Wij maken uw bedrijf compatible. 

Relevante wetgeving en verplichtingen

Informatie-plicht

Energiebe-sparingsplicht

EED/Audit

Energielabel (C)

Verplichtingen per bedrijf/pand

Brecht.jpg

Commercieel
Kantoorgebouw

VERPLICHTINGEN

ENERGIELABEL C

Indien uw kantoorpand na 01/01/2023 nog als kantoorpand gebruikt wordt heeft dit pand minimaal Energielabel C nodig. (Max 225 kwh / m2 per jaar aan primair fossiel energieverbruik). 

Prijs

€0,-

spot-trading-screen.png

>50.000kWh/
>25.000m3

VERPLICHTINGEN

ENERGIEBESPARINGSPLICHT

Alle investeringen die in 5 jaar terugverdient zijn, zijn verplicht volgens de RVO.

INFORMATIEPLICHT

Verplicht frequent te rapporteren aan de RVO welke maatregelen er worden getroffen.

Prijs v.a.

€699

renewable_energy.jpg

250 FTE/
50M+ omzet

VERPLICHTINGEN

EED-AUDITPLICHT

U dient elke 4 jaar een EED-audit te laten verrichten in uw organisatie volgens de RVO.

Prijs

offertes

Documenten

Relevante documenten

Vragenlijst Energiescan

Concept
Energiescan

Sjabloon EED-audit

Energielabel Gebouwcheck

Downloads

Relevante downloads

Klimaat
akkoord Parijs

2015

Klimaatwet Nederland

2019

Green Deal

2019

Fit for 55'

2021

informatieplicht

>50.000kWh en/of >25.000m3


Informatieplicht/

Energiebesparings

plicht

 

01/07/2019 

De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) verplicht bedrijven met een verbruik van >50.000 kWh óf >25.000 m3
energiebesparingen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder toe te passen.

Ter handhaving hiervan geldt per 01 juli 2019 de informatieplicht energiebesparing waarbij uw bedrijf dient te rapporteren over welke energiebesparingen u toepast. Het niet voldoen aan deze twee verplichtingen wordt gesanctioneerd door het rijk.
 
Middels een energiescan brengt Intermedio de verbruiksbesparingen in kaart en brengt hiervan rapport uit. Ook wordt direct voldaan aan de bovenstaande verplichting tot rapportage. In het energierapport worden offertes toegevoegd ter uitvoering van de meest realistische bespaarkansen. Ook kan een energielabel worden toegevoegd aan de rapportages.

Stap 1
Energiescan aanvragen/
vragenlijst invullen

(zo compleet mogelijk)

Stap 2
Indien benodigd maken 
we een afspraak op locatie

Stap 3
U ontvangt de energiescan
en vastgestelde reductiekansen

Stap 4
Energiescan.nu doet aangifte bij de RVO

Stap 5
Uw bedrijf voldoet aan de informatieplicht

Links

Relevante links

RVO logo.png

31/12/2020

Energie-audit EED

De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van de onderneming.

Vanaf 1 juli 2019 kunt u uw energie-auditverslag digitaal bij de RVO indienen. Volgens de wetgeving had u dit binnen 4 jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag moeten doen, maar uiterlijk op 31 december 2020.

Heeft u uw verslag niet op tijd ingeleverd? RVO is bevoegd om u dan een sanctie op te leggen. Het gaat dan om een last onder dwangsom. Hiermee kunt u de EED-auditplicht niet ‘afkopen’: u moet voldoen aan de auditplicht van de RVO.

Wat is de EED Energie-audit?

De EED Energie-audit is een verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Het doel ervan is om bedrijven en instellingen bewust te maken van hun energieverbruik én van de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen. De energie-audit geeft een gedetailleerd overzicht van alle energiestromen binnen de onderneming. Ook geeft de audit inzicht in de mogelijke besparingsmaatregelen en de te verwachten effecten daarvan. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen, industriële processen en installaties, inclusief het vervoer en de warmte.

Is mijn onderneming auditplichtig?

U bent verplicht om de EED Energie-audit uit te voeren als u een grote onderneming heeft, die geen kmo-status heeft volgens de Europese uitgangspunten. Hiervan is sprake als uw onderneming (of instelling met een economische activiteit):

  • 250 fte of meer heeft, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen; of

  • een jaaromzet heeft van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen, inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

Links

Relevante links

RVO logo.png

Vanaf 31/12/2020 is uw bedrijf verplicht de richtlijnen energiebesparing van het RVO te volgen. Heeft u nog geen aangifte gedaan? Plan direct een afspraak in.

>50.000kWh en/of >25.000m3

EED-auditplicht

Stap 5
Uw bedrijf voldoet aan de EED-auditplicht

Stap 4
Energiescan.nu doet aangifte bij de RVO

Stap 3
U ontvangt de EED-audit
en vastgestelde reductiekansen

Stap 2
Inventarisatie op locatie

Stap 1
Offerte ontvangen

EED Audit
Energielabel C

Kantoorgebouw ná 01/01/2023


Energielabel C
 

01/01/2023

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Het bevoegd gezag treedt op als handhaver bij overtreding van de Energielabel C-verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd.

De verplichting geldt niet als:

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;

  • de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;

  • het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;

  • het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;

  • het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;

  • de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.


Nieuw energielabel utiliteitsgebouwen sinds 1 januari 2021

Met de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2021 wordt het energielabel vanaf die datum bepaald via deze nieuwe berekeningsmethode. Tot en met 31 december 2020 gold de EPC/EI-berekeningsmethode op basis van de NEN 7120. Deze energielabels blijven 10 jaar geldig. Intermedio maakt zeker dat u de juiste labelmethodiek op tijd heeft verworven.

Stap 1
Energiescan aanvragen/
vragenlijst invullen

(zo compleet mogelijk)

Stap 2
We maken een afspraak op locatie

Stap 3
U ontvangt uw energielabel

 

Stap 4
Energiescan.nu doet aangifte bij de RVO

Stap 5
Uw gebouw voldoet aan de plicht

Links

Relevante links

RVO logo.png
bottom of page